CHARAKTERISTIKA DSO BRUNTÁLSKO

PŘEDSTAVENÍ SVAZKU OBCÍ „BRUNTÁLSKO

Charakteristika území

Území Bruntálska je tvořeno 28 obcemi, ležícími na území Nízkého a Hrubého Jeseníku v blízkosti polských hranic. Jedná se o poválečně dosídlený prostor, kde byla kontinuita vývoje lidského společenství přerušena, kdy došlo k odsunu původních německých obyvatel, kteří tvořili převážnou část obyvatelstva. Většina obyvatel je zde dosídlená z různých částí Česka, Slovenska, Polska i Rumunska a dalších zemí. Tito noví obyvatelé neměli vztah ke svému novému území. S příchodem nových obyvatel vymizely původní tradice, přerušil se vztah k půdě, majetku i hospodaření, a to především v důsledku přechodu poválečného státu na centrálně plánovanou ekonomiku. Podnikatelské prostředí přestalo existovat. Ze sídelního hlediska v poválečné době zanikly některé osady např. Morgenland u Podlesí či Adamov u Karlovic, jiné části obcí jako např. Stará Voda, Suchá Rudná či Podlesí se staly spíše rekreačními oblastmi. V 80. letech s výstavbou přehrady Slezská Harta zanikla obec Karlovec a části obcí Leskovec nad Moravicí či Razová. V současné době zde,ale dorostly generace, které považují toto území za svůj domov, přemýšlí o dobách dřívějších a především mají zájem a vůli toto území rozvíjet a udržovat v dobré ekonomické kondici.

VYMEZENÍ ÚZEMÍ – FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MIKROREGINU

Z administrativního hlediska se území svazku obcí nachází v západní části Moravskoslezského kraje. Všechny členské obce náleží do správního obvodu ORP Bruntál. Největším centrem tohoto území je pak město Bruntál, které je bývalým okresním městem stejnojmenného okresu. Dalšími většími sídly je pak Vrbno pod Pradědem a Horní Benešov. Obcemi, které mají přes 1 000 obyvatel je pak ještě Světlá Hora a Dvorce. Ostatní obce a města jsou charakteristické malým zalidněným, nejmenší obec Dlouhá Stráň nemá ani 100 obyvatel. Celková výměra území je 58,8 km2 z toho 45,9 % území je tvořeno lesními půdami a 44,8 % zemědělskou půdou (orná půda je tvořena jen 39,4 % a trvale travní porosty pak 58,6 % z celkové zemědělské půdy). Zastavěné plochy tvoří pouze 0,9 % z celkové rozlohy území.

Z fyzicko-geografického dělení se území nachází na pomezí Hrubého a Nízkého Jeseníku. Především západní část zasahuje k nejvyšším partiím hlavního hřebene Hrubého Jeseníku. Katastr Vrbna pod Pradědem zasahuje až těsně pod vrchol nejvyšší hory Hrubého Jeseníku Pradědu k vrstevnici s nadmořskou výškou 1 475 m n.m. Dalšími významnými vrcholy Hrubého Jeseníku zasahující do území Bruntálska je Medvědí vrch (1216 m n.m., Vysoká hora 1 031 m n.m. či Ţárový vrch 1 094 m.n.m) východním směrem pak nadmořská výška klesá do vrchoviny Nízkého Jeseníku, kde jsou významnými vrcholy zejména stratovulkány Velký a Malý Roudný (780 m n.m. a 771 m n.m.) ale i další stratovulkány jako Venušina sopka nebo Uhlířský vrch. Významným vrcholem je též Obří vrch (739 m n.m), který náleží do Zlatohorské vrchoviny, která částečně zasahuje do katastrálního území Vrbna pod Pradědem a Karlovic. Ve východní části v oblasti Svobodných Heřmanic klesá nadmořská výška k 400 m n.m.

​Z hydrologického hlediska náleží celá oblast do povodí řeky Odry – úmoří Blatského moře. Nejvýznamnějšími toky je řeka Opava, která vzniká ve Vrbně pod Pradědem soutokem Bílé, Střední a Černé Opavy. Dalším významným tokem je Moravice pramenící na svazích Velkého kotle. Na této řece pak leží nejmladší nádrž v ČR Slezská Harta.