PROJEKTY

Projekt - Odborné poradenství pro obce svazku Bruntálsko 2023.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023.

Neinvestiční dotace činí 50 % celkových způsobilých nákladů. Cílem projektu je zajistit odborné poradenství ve funkci projektového manažera, jehož pracovní náplň je, mimo jiné, zaměřena na administraci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu DSO Bruntálsko pro zajištění zdravotních služeb pro občany obcí svazku Bruntálsko, realizaci aktivit pro naplňování záměrů Akčního plánu Strategie rozvoje DSO Bruntálsko.

Neoddělitelnou součástí práce manažera je zajištění fungování svazku dle zákona o obcích. Zde jde o administrativní úkony, přípravu programu a organizaci schůzí orgánů svazku, provádění zápisů, plnění přijatých usnesení.

Petra Rybárová

Projektový manažer Bruntálsko

Projekt - Odborné poradenství pro obce svazku Bruntálsko 2022.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022.

Neinvestiční dotace činí 50% celkových způsobilých nákladů. Cílem projektu je zajistit odborné poradenství ve funkci projektového manažera, jehož pracovní náplň je, mimo jiné, zaměřena na realizaci aktivit pro naplňování záměrů Akčního plánu Strategie rozvoje DSO Bruntálsko.

Neoddělitelnou součástí práce manažera je zajištění fungováním svazku dle zákona o obcích. Zde jde o administrativní úkony, přípravu programu a organizaci schůzí orgánů svazku, provádění zápisů, zveřejňování smluv, realizaci výběrových řízení, plnění přijatých usnesení.

Květa Kubíčková

Projektový manažer Bruntálsko

Projekt „Bruntálsko se představuje, vzdělává a inspiruje“
Bruntálsko je dobrovolný svazek 28. obcí. Svou činností je zaměřen na vzájemnou obecní spolupráci, vedoucí ke zlepšení kvality života obyvatel celého regionu a zlepšení jeho celkového obrazu v rámci kraje a České Republiky.

Zde hraje svazek obcí důležitou roli, kdy zprostředkovává a zajišťuje pro členské obce aktivity, které se zaměřují na podporu zvyšování profesionality a odbornosti starostů a zaměstnanců obecních úřadů, prezentaci úspěšně realizovaných projektů, získávání nových poznatků a znalostí k realizaci dalších prospěšných projektů v obcích. Snažíme se také prostřednictvím tohoto projektu informovat zastupitelé obcí o dění v naší oblasti, o nových možnostech rozvoje území a jeho propojování.

Náplní projektu jsou tři vzdělávací akreditované semináře pro starosty a zaměstnance obcí, konference pro zastupitele členských obcí a odbornou veřejnost. V říjnu jsme realizovali výjezdní workshop pro starosty obcí do partnerského Mikroregionu Bílé Karpaty. Navštívili jsme tamní obce, zejména obec Dolní Němčí, která se stala Vesnicí roku 2018 a byla našim hostitelem. Vzájemná informovanost o rozvoji regionů, předání zkušeností a námětů z realizací projektů bylo pro oba partnery velmi přínosné. Starostové Bruntálska měli možnost shlédnout přímo v terénu realizované projekty, jako např. fotbalový stadión s nádhernou tribunou a zázemím pro hráče, čistírnu odpadních vod, sběrný dvůr, Základní a uměleckou školu, knihovnu, hřiště a mnoho dalších. Přivezli jsme si domů inspiraci i nápady.

Květa Kubíčková

Projektový manažer Bruntálsko

Projekt „ Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálsko 2021“
Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 (00741/2021/RRC).“ Neinvestiční dotace činí 50% celkových způsobilých nákladů ve výši 60 000,-Kč.

Cílem projektu je zajistit odbornou a praktickou pomoc v rámci rozvoje zájmového území. Prioritou č. 1 pro rok 2021 je zpracování dlouhodobého strategického dokumentu rozvoje území na období 2022-2027 s využitím potencionálu daného území pro jeho další rozvoj.

Tento záměr si vyžaduje vysokou míru vzájemné spolupráce mezi členskými obcemi, zapojení občanů, organizací, škol, místních firem a odborníků.

Z výše uvedeného vyplývá, že s realizací tvorby dlouhodobého strategického dokumentu jsou spojeny organizační, administrativní, koordinační, průzkumové a další aktivity, které bude mít na starosti projektový manažer. Další náplní jeho práce je naplňování cílů vycházejících z platného akčního plánu a souvisí s poskytováním poradenství obcím např. v oblasti dotací, vyhledávání dotačních titulů. Neoddělitelnou součástí je práce manažera v souvislosti s běžným fungováním svazku dle dané legislativy.

V roce 2021 budeme pokračovat ve spolupráci s partnerem, Mikroregion Slezská Harta, zejména v rámci realizace projektu Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě s datem ukončení 31. 10. 2021

Projekt “Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálska 2020“

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 (RRC/03/2020).“ Neinvestiční dotace činí 50% celkových způsobilých nákladů ve výši 60 000,.Kč. Její využití je zaměřeno na financování odborného poradenství /projektového manažera svazku Bruntálsko.

Cíl programu: Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a podporu komunitního života v obcích.

Cílem projektu: Zajistit odbornou a praktickou pomoc v rámci rozvoje zájmového území a implementace aktivit Strategického plánu rozvoje Bruntálska včetně zajištění realizace jednotlivých projektů.

V této souvislosti je potřebná funkce projektového manažera. Svou odborností a metodickým vedením je napomocen svazku Bruntálsko v oblasti koncepční a strategické činnosti vedoucí k rozvoji venkovských obcí, zejména při realizaci projektových záměrů. Činnost projektového manažera zajišťuje 1 pracovník, který zároveň poskytuje komplexní poradenství členským obcím, zpracovává žádosti o dotace svazku Bruntálsko, koordinuje přípravy žádostí o dotaci, spolupracuje se zpracovatelskými agenturami, administruje a koordinuje realizované projekty. Vykonává administrativní práce spojené s činností a fungováním svazku.

Projekt „ Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálska 2019“
Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 (RRC/05/2019).“ Neinvestiční dotace činí 50% celkových způsobilých nákladů ve výši max. 50 000,.Kč. Její využití je zaměřeno na financování projektového manažera svazku Bruntálsko.

Cíl programu:

Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a podporu komunitního života v obcích.

Popis - význam projektu:

Hlavním účelem projektu je rozvíjet region obcí ve sdružení Bruntálska, jednak pomocí při získávání financí prostřednictvím dotačních titulů, ale i zlepšením vztahů a spolupráce mezi členskými obcemi a dalšími svazky. Dále dojde ke zlepšení informovanosti obcí o dění v regionu (kulturní akce atd.), dotačních možnostech a zejména zlepšení vzdělanosti představitelů obcí pomocí společných workshopů a vzdělávacích aktivit. Hlavní cílovou skupinou jsou představitelé obcí DSO Bruntálska, pro které svazek obcí znamená určitou platformu spolupráce, výměnu zkušeností a metodické pomoci. Přínos činnosti svazku mají i obyvatelé svazků ale i návštěvníci. (např. přínos při projektech kompostéry pro občany DSO, lodní doprava na Slezské Hartě). Pro žadatele je přínos jednak finanční, kdy na činnost manažera, by musela být plně hrazen z členských příspěvků obcí, ale zejména umožňuje rozvíjet aktivity svazku a postupně upevňovat pozici v celém regionu. Díky stabilní práci manažera svazku je možné rozvíjet aktivní svazek obcí.

Projekt: Odborné poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska
byl podpořen v roce 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“. Cílem tohoto dotačního programu je: Podpora venkovských mikroregionů prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a komunitního života v obcích. V případě Bruntálska jde o neinvestiční dotaci ve výši 50 000,- Kč , která činí 50 % dotaci z celkových způsobilých nákladů na tento projekt.

Projekt: Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě byl podpořen v roce 2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 000 000,- Kč, která bude vyplácena příjemci v 5 ročních splátkách vždy po 200 000,- Kč. Realizace projektu je od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2021. Dotace je určena na:

  • Provoz lodi Santa Maria
  • Poplatky spojené s provozem lodí
  • Pojištění
  • Údržba a oprava lodi Santa Maria
  • Mzdy zaměstnanců zajišťující provoz lodi Santa Maria

Projekt: „Kompostéry pro DSO Bruntálsko“

Domácí kompostéry a štěpkovače

Realizací projektu „Kompostéry pro DSO Bruntálsko“ podpořeného z OPŽP je řešena prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů s katalogovým číslem 20 02 01- biologicky rozložitelný odpad na území Bruntálska, tj. obce Staré Město, Rudná pod Pradědem, Široká Niva, Dlouhá Stráň, Staré Heřminovy, Křišťanovice, Václavov u Bruntálu, Bílčice, Valšov a Mezina.

V rámci projektu došlo k pořízení 837 ks kompostérů tři různých objemů pro občany, na kompostování zeleně vzniklé při údržbě zahrad občanů a pro biologicky rozložitelný odpad z kuchyní rostlinného původu. Dále byl nakoupen 1 kus štěpkovače.

Ty byly předány do užívání obyvatelům dotčených obcí.